Talents Scheme

Category

Person

List

Academician of Chinese Academy of Sciences

1

Lin HE

Academician of The Third World Academy of Sciences

1

Lin HE

Ministry of Education Cheung Kong Scholar Distinguished Professor

3

Lin HE; Baojie LI; Yongyong SHI

Ministry of Education Cheung Kong Scholar Chair Professor

2

Jie SHEN; Guoli MING

National Distinguished Young Scholar

2

Lin HE; Yongyong SHI

Shanghai Science and Technology Encourage Reward

1

Lin HE

Shanghai Thousands Talent Plan

1

Baojie LI

Shanghai Outstanding Academic Leaders

2

Ji WU; Baojie LI

Shanghai Distinguished Professor (Eastern Scholar)

2

Weidong LI; Mingqing XU

Eastern Scholar 1 Weidong LI

Shanghai Chair Professor (Eastern Scholar)

1

Guoli MING

Top Young Talents of Central Organization Department

1

Yongyong SHI

New Century Excellent Talents of Ministry of Education

1

Yongyong SHI

Shanghai Rising-Star of Science and Techonology

2

Guang HE; Yongyong SHI

Shanghai Pujiang Program

6

Ji WU; Xizhi GUO; Baojie LI; Weidong LI; Yi SHI; Shengying Qin

Shanghai “Dawn” Program

2

Weidong LI; Yongyong SHI

Shanghai Outstanding Young Man of Science and Technology

1

Yongyong SHI

Shanghai Jiao Tong University Distinguished professor

4

Xizhi GUO; Baojie LI;

Ji WU; Yongyong SHI

Shanghai Jiao Tong University Visiting professor

2

James Yeh; Guoli MING

Shanghai Jiao Tong University Special Fellow

4

Yongyong SHI; Weidong LI;

Hongxin ZHU; Mingqing XU