Organization

Organization Structure.jpg

 

Administrative Staff 

 

Honored director: Steven CHU
Director: Lin HE
Executive Vice Director: Baojie LI
Administrative Vice Director: Chunling WAN
Foreign Affairs Vice Director: Weidong LI
Academic Affairs Vice Director: Yongyong SHI
Party Committee Secretary: Xingwang LI
Senior Consultants: Ji WU, Guang HE
Assistant Director: Shengtian LI, Gang MA
Director of Executive Office: Dongmei CAO
Director Secretary: Xi WU
Personnel Secretary: Lu WANG
Foreign Affairs Secretary: Yuze WU
Research Management Secretary: Lina Gao

 

 

Administrative Affairs Board

 

Tao YU/ Huijuan LIU Leader of Academic Activities

yutao03d@gmail.com/

liumiaomiao333@163.com

Xingwang LI

Leader of Equipment and Security

Leader of Genetic Resources Management

xwli@sjtu.edu.cn
Lei CAI Leader of Scientific and Technical Ethics lcai@sjtu.edu.cn
Weidong LI Leader of Foreign Affairs liwd@sjtu.edu.cn
Guang HE Leader of Education and Training heguang@sjtu.edu.cn
Shengying QIN Leader of Domestic Affairs chinsir@163.com
Gang MA Leader of Laboratory Animals magang@sjtu.edu.cn
Jue JI Technical Support Supervisor jijue@sjtu.edu.cn
Xizhi GUO Leader of Minhang Campus xzguo2005@aliyun.com

 

Advisory Board (Preparing)

 

Academic Board (Preparing)